HOKKAIDO HAKODATE 6D4N (XJ)

HOKKAIDO HAKODATE 6D4N (XJ)
เริ่มต้น 34,900 บาท
รหัสสินค้า: ตุลาคม 2561
กำหนดเดินทาง :  ก.ย.-ต.ค  61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 34,900 บาท
สายการบิน : สิงคโปร์ แอร์ไลน์
 
รหัสทัวร์:
TFH01_WHS27_CLXJC64B_HOKKAIDO HAKODATE 6D4N (XJ)_SEP-OCT 61ไฮไลท์
เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย
นั่งกระเช้าชมความสวยงามยามค่ำคืนบนยอดเขาฮาโกดาเตะ
สัมผัสความโรแมนติก ณ คลองโอตารุ ช้อปกระหน่ำย่านทานูกิโคจิ
พิเศษกับการแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ!!

รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซ่ – ภูเขาโชวะ (นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมี – โกดังอิฐแดง นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนของเมืองฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะ
วันที่ 3 ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ – ย่านเมืองเก่า    โมโตมาจิ – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายคอมบุ – วนอุทยานโอนุมะ – ทะเลสาบโทยะ
วันที่ 4 ทะเลสาบโทยะ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณธ์กล่องดนตรี – อีออนพลาซ่า – JOY 1 HOKKAIDO DUTY FREE –ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
วันที่ 5 ซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย – ซัปโปโร (ไม่รวมค่ามช้จ่ายในการเดินทางอัตราค่าบริการรวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ที่ระบุในรายการ
- อาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าทั้งขาไปและกลับ ขาละ 20 กิโลกรัม
*** กรณีมีความประสงค์ต้องการอัพเกรดที่นั่ง, ซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม, ซื้ออาหารเพิ่มหรือบริการต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานขายที่ดูแลท่านโดยตรง ***
-  ค่าที่พักห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ (ห้องทริปเปิ้ลโรงแรมที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดี่ยว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มีห้องทริปเปิ้ลให้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักให้ท่านเป็น หนึ่งทวิน ห้องสองเตียงเดี่ยว + หนึ่งซิงเกิ้ล ห้องหนึ่งเตียงเดี่ยว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์เป็นผู้กำหนด) ** ไม่รวมประกันสุขภาพ **

 
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
- ค่าสินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/คน/ทริป