EASY AUTUMN LEAVES IN NAGOYA 5D3N JL

EASY AUTUMN LEAVES IN NAGOYA 5D3N JL
เริ่มต้น 34,900 บาท
รหัสสินค้า: พฤศจิกายน 2561
กำหนดเดินทาง :  พ.ย. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  34,900 บาท
สายการบิน : JAPAN AIRLINES
 
รหัสทัวร์:
TFH01_WHS40_EASY AUTUMN LEAVES IN NAGOYA 5D3N JL
 


ไฮไลท์
- ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค
- สัมผัสอารยธรรม เมืองเกาซึมาโกะจุกุ
- ชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – นาโกย่า
วันที่ 2 ท่าอากาศยานชุบุ – หุบเขาโครังเค – เขตเมืองเก่าซึมาโกะจุกุ – ทาคายาม่า
วันที่ 3 วัดฮิดะโคกุบันจิ – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – หมู่บ้าน LITTLE KYOTO – กิฟุ
วันที่ 4 ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET – ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO
วันที่ 5 ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯอัตราค่าบริการนี้รวม
•ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
•ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
•ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
•ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
•ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
•ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
•ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
•ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
•ค่าธรรมเนียมวีซ่า
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
•ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท/ ท่าน / ทริป