EASY SUNSHINE OKINAWA 4D2N

EASY SUNSHINE OKINAWA 4D2N
เริ่มต้น 18,900 บาท
รหัสสินค้า: มีนาคม 2562
กำหนดเดินทาง :  พ.ย. - มี.ค. 62
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  18,900 บาท
สายการบิน : PEACH AIR
 
รหัสทัวร์:
TFH01_WHS40_EASY SUNSHINE OKINAWA 4D2N NOV-MAR 19
 


ไฮไลท์
- ล่องเรือกระจก ชมประการังใต้ล้องทะเลสุดงดงาม
- ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จูราอุมิอควาเรียม
- ช้อปปิ้งจุใจย่าน ถนนโคคุไซ
 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนาฮา – โอกินาว่าเวิลด์  - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชิน ศาลเจ้านามิโนอูเอะ – ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)
วันที่ 3 หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ
วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง)  - สุวรรณภูมิ


 
อัตราค่าบริการนี้รวม
•ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
•ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
•ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
•ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
•ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
•ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
•ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
•ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
•ค่าธรรมเนียมวีซ่า
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
•ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท/ ท่าน / ทริป