HAPPY HOKKAIDO สกี ฟินเว่อร์

HAPPY HOKKAIDO สกี ฟินเว่อร์
เริ่มต้น 23,456 บาท
รหัสสินค้า: มีนาคม 2562
TFH01_WHS08_HJH-XJ53-B01
กำหนดเดินทาง : พ.ย. - มี.ค. 62
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 23,456 บาท
สายการบิน : AIR ASIA X

 
 


ไฮไลท์
-พาเหรดเพนกวิน
-ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
-คลองดอตารุ

 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก   สนามบินดอนเมือง             
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ -เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า -  อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า - แช่ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่สาม shikisai no ("Snow Land") - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - DUTY FREEE
วันที่สี่    อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน     
วันที่ห้า  สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ     
       


ราคาทัวร์รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   
2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   
4.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5.ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ            
6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 23 กก.           
8.หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ
9.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ไม่รวม
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
3.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.)
4.ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
5.ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต่อทริป (ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันเช็คอิน)
6.ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ