HAPPY TOKYO ใบไม้แดง

HAPPY TOKYO ใบไม้แดง
เริ่มต้น 24,567 บาท
รหัสสินค้า: พฤศจิกายน 2561
กำหนดเดินทาง : ต.ค. - พ.ย. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 24,567 บาท
สายการบิน :  NOKSCOOT

รหัสทัวร์:TFH01_WHS08_HJT-XW53-A04 HAPPY TOKYO ใบไม้แดง_Oct-Nov 18
 


ไฮไลท์
-บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
-ชมกันดั้ม
-วัดอาวากุสะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก สนามบินดอนเมือง  
วันที่สอง นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ ขาปู  
วันที่สาม โอชิโนะ ฮัคไค  -  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ
วันที่สี่ ผ่านชมหอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ -  ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ –  อิออน ทาวน์    
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง             

ราคาทัวร์รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   
2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   
4.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5.ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ            
6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 23 กก.           
8.หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ
9.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ไม่รวม
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
3.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.)
4.ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
5.ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต่อทริป (ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันเช็คอิน)
6.ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ