จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน T-SUD IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE (THAI SMILE)

จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน T-SUD IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE (THAI SMILE)
เริ่มต้น 12,777 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม 2561
กำหนดเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ 12,777 บาท
สายการบิน : ไทยสไมล์


รหัสทัวร์: TFH19_WHS02_CSX12 T-SUD IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE 4D3N_Oct-Dec 61

จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน T-SUD IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE (THAI SMILE)

กำหนดการเดินทาง
วันแรก    กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ
วันที่สอง    จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย
วันที่สาม    พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก -  เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
วันที่สี่    ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยผ้าไหม, หยก ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / ร้าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท**
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%