คุณหมิง 6 วัน 5 คืน T-SUD KUNMING THE BIGGEST (SHANDONG AIRLINES)

คุณหมิง 6 วัน 5 คืน T-SUD KUNMING THE BIGGEST (SHANDONG AIRLINES)
เริ่มต้น 17,999 บาท
รหัสสินค้า: ตุลาคม 2561
กำหนดเดินทาง ส.ค.-ต.ค. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ 17,999 บาท
สายการบิน : SHANDONG AIRLINES


รหัสทัวร์: TFH19_WHS02_KMG03 T-SUD KUNMING THE BIGGEST_Aug - Oct 61

คุณหมิง 6 วัน 5 คืน T-SUD KUNMING THE BIGGEST (SHANDONG AIRLINES)

กำหนดการเดินทาง
วันแรก    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่สอง    คุนหมิง – เมืองผานโจว - หมู่บ้านโถว่เล่อ - เมืองกวนหลิง
วันที่สาม    อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่ – เทียนชิงเฉียว (รวมกระเช้า) – ถ้ำมังกร (รวมรถแบตเตอรี่)
วันที่สี่    สวนหิน - หมู่บ้านเผ่าอี้ - เมืองซวนเวย – สะพานที่สูงที่สุดในโลกเป่ยผานเจียง
วันที่ห้า    คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก  – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยผ้าไหม, หยก ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / ร้าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท**
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%