มหัศจรรย์HONG KONG NGONG PING

มหัศจรรย์HONG KONG NGONG PING
เริ่มต้น 14,900 บาท
รหัสสินค้า: ตุลาคม 2562
รหัสทัวร์: Topfive04_BT-HKG002_CX
กำหนดการเดินทาง: เม.ย.-ต.ค. 62
ราคาทัวร์เริ่มต้น: 14,900 บาท
สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic Airways (CX)
ไฮไลท์
 • ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน
 • นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง
 • เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
 • นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก นมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือพระใหญ่ลันเตา
 • ชอปปิงจุใจ Mongkok Ladies Market ถนนนาธานย่าน จิมซาจุ่ย และ Citygate Outlets Mall
 • บินตรง พักหรู 4 ดาว แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (ร่ม+พัด+ถุงผ้า+คู่มือฮ่องกง)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่1 
  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market
วันที่2  วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย  

วันที่3   สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทางและอัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคา มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง  3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิก
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
27 เม.ย.62 29 เม.ย.62 20 CX654/CX617 14,900 14,900 14,900 5,500
02 พ.ค. 62 04 พ.ค.62 20 CX654/CX617 14,900 14,900 14,900 5,500
03 พ.ค.62 05 พ.ค.62 20 CX654/CX617 15,900 15,900 15,900 5,500
23 พ.ค.62 25 พ.ค.62 20 CX654/CX617 14,900 14,900 14,900 5,500
30 พ.ค.62 01 มิ.ย.62 20 CX654/CX617 14,900 14,900 14,900 5,500
01 มิ.ย.62 03 มิ.ย.62 20 CX654/CX617 15,900 15,900 14,900 5,500
06 มิ.ย.62 08 มิ.ย.62 20 CX654/CX617 14,900 14,900 14,900 5,500
07 มิ.ย.62 09 มิ.ย.62 20 CX654/CX703 14,900 14,900 14,900 5,500
08 มิ.ย.62 10 มิ.ย.62 20 CX654/CX617 15,900 15,900 15,900 5,500
13 มิ.ย.62 15 มิ..ย.62 20 CX654/CX617 14,900 14,900 14,900 5,500
14 มิ.ย.62 16 มิ.ย.62 20 CX654/CX709 14,900 14,900 14,900 5,500
20 มิ.ย.62 22 มิ.ย.62 20 CX654/CX617 14,900 14,900 14,900 5,500
21 มิ.ย.62 23 มิ.ย.62 20 CX654/CX703 14,900 14,900 14,900 5,500
22 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 20 CX654/CX617 15,900 15,900 15,900 5,500
29 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 20 CX654/CX617 14,900 14,900 14,900 5,500
05 ก.ค.62 07 ก.ค.62 20 CX654/CX709 15,900 15,900 15,900 5,500
12 ก.ค.62 14 ก.ค.62 20 CX654/CX709 16,900 16,900 16,900 5,500
19 ก.ค.62 21 ก.ค.62 20 CX654/CX709 15,900 15,900 15,900 5,500
02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 20 CX654/CX709 15,900 15,900 15,900 5,500
10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 20 CX654/CX709 18,900 18,900 18,900 5,500
16 ส.ค.62 18 ส.ค.62 20 CX654/CX709 15,900 15,900 15,900 5,500
24 ส.ค.62 26 ส.ค.62 20 CX654/CX709 15,900 15,900 15,900 5,500
30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 20 CX654/CX709 16,900 16,900 16,900 5,500
06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 20 CX654/CX709 14,900 14,900 14,900 5,500
13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 20 CX654/CX709 14,900 14,900 14,900 5,500
20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 20 CX654/CX709 15,900 15,900 15,900 5,500
12 ต.ค.62 14 ต.ค.62 20 CX654/CX709 19,900 19,900 19,900 5,500
25 ต.ค.62 27 ต.ค.62 20 CX654/CX709 16,900 16,900 16,900 5,500
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าแรงไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 • เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตรา 250 HKD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน  **เริ่ม ตั้งแต่ 1 พ.ค. 62 เป็นต้นไป** (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)


หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียด)
การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านชาร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อซื้อหรือไม่ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดใดทั้งสิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ในกรณีไม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเ