3 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เหย๋หลิ่ว 6วัน4คืน

3 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เหย๋หลิ่ว 6วัน4คืน
เริ่มต้น 17,555 บาท
รหัสสินค้า: ตุลาคม 2562
TOPFIVE64_3 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เหย๋หลิ่ว
กำหนดเดินทาง        ตุลาคม 62
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่     17,555 บาท
สายการบิน              THAI LION AIR (SL)


 

ไฮไลท์

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
☛ เที่ยวครบ 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี
 • อุทยานทาโรโกะ ชมความอลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน  
 • อุทยานเย๋หลิ่ว ชมไฮไลท์ หินเศียรราชินี
☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
☛ ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ยและตลาดซีเหมินติง
☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
☛ พักเถาหยวน 1 คืน เจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
• เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว •

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก
วันที่ 2 เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
วันที่ 3 เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 เมืองไทจง - นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป
วันที่ 5 ไทเป – พายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
วันที่ 6 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)     

 
กำหนดวันเดินทาง 2562 ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว
อังคาร-อาทิตย์ 08 - 13 ต.ค. 62 17,555 17,555 5,500
อังคาร-อาทิตย์ 15 - 20 ต.ค. 62 17,555 17,555 5,500
ศุกร์-พุธ 18 - 23 ต.ค. 62 17,999 17,999 5,500
อาทิตย์-ศุกร์ 20 - 25 ต.ค. 62 17,999 17,999 5,500

อัตราค่าบริการนี้รวม
 •      ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                            
 •      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 •      ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.          
 •      ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 •      ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน       
 •      ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ      
 •      ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                
 •      ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 •      ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,000 บาท / ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า