HAPPY LAOS สบายดี หลวงพระบาง

HAPPY LAOS สบายดี หลวงพระบาง
เริ่มต้น 7,999 บาท
รหัสสินค้า: ตุลาคม 2561
กำหนดเดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 7,999 บาท
สายการบิน :  ไทยแอร์เอเชีย (FD)

รหัสทัวร์:TFH10_WHS08_HLL-FD32-A03 HAPPY LAOS สบายดี หลวงพระบาง_Sep-Oct 18
 


ไฮไลท์

-เที่ยวเมืองมรดกโลก
-พระธาตุพูสี
-ตักบาตรข้าวเหนียว
-พระธาตุหมากโม

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด   
วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า - วัดเชียงทอง – พระราชวังหลวง - วัดวิชุนราช - น้ำตกตาดกวางสี 
วันที่สาม วัดแสนสุขาราม - บ้านผานม  - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)          


ราคาทัวร์รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   
2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   
4.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5.ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ   
6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7.ค่าน้ำหนักโหลดกระเป๋าสัมภาระ ท่านละ 20 กก.  
8.หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ
9.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ไม่รวม 
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
3.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด ปกติ 20 กิโลกรัม
4.ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
5.ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
6.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ