ลาว หลวงพระบาง

ลาว หลวงพระบาง
เริ่มต้น 11,499 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม 2561
กำหนดเดินทาง : ต.ค - ธ.ค  61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  11,499 บาท
สายการบิน : LAO AIRLINES
 
รหัสทัวร์:
TOPFIVE07_QV02 - ลาว หลวงพระบาง (เริ่มต้น 11499)_Oct-Dec 18
 


ไฮไลท์
เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม
ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Day 1
กรุงเทพมหานคร – หลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวงซี – พระธาตุภูษี – ตลาดมืด
Day 2
ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พิพิธภัณฑ์ (ราชวังเก่า) – หอพระบาง – วัดเชียงทอง –บ้านผานม – วัดป่าโพนเพา - วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)
Day 3
สนามบินหลวงพระบาง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ ,
- ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองหลวงพระบาง ,
- ค่าที่พักโรงแรม  รวมทั้งสิ้น 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน,
- ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ ,
- ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ ,
- อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ ,
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย
- ชุดตักบาตรเช้าท่านละ 1 ชุด

อัตรานี้ไม่รวม 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ ตลอดทริปท่านละ 800 บาท