ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3วัน2คืน

ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3วัน2คืน
เริ่มต้น 11,688 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม 2561
กำหนดเดินทาง :  ต.ค. - ธ.ค. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  11,688 บาท
สายการบิน : LAO AIRLINES
 
รหัสทัวร์:
TOPFIVE07_QV03 - ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง (เริ่มต้น 11688)_Oct - Dec 18
 


ไฮไลท์
พระธาตุหลวง
กุ้ยหลินเมืองลาว
ชมหอพระแก้ว
ถ้ำจัง

 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก      กรุงเทพมหานคร – เวียงจันทน์ – วังเวียง
วันที่สอง      วังเวียง Chill Chill
วันที่สาม      วังเวียง – เวียงจันทน์ – กรุงเทพมหานคร


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ ,
- ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองหลวงพระบาง ,
- ค่าที่พักโรงแรม  รวมทั้งสิ้น 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน,
- ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ ,
- ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ ,
- อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ ,
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย
- ชุดตักบาตรเช้าท่านละ 1 ชุด

อัตรานี้ไม่รวม 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ ตลอดทริปท่านละ 600 บาท