ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์

ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
เริ่มต้น 17,900 บาท
รหัสสินค้า: มกราคม 2562
กำหนดเดินทาง :  ก.ย. - มี.ค. 62
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  17,900 บาท
สายการบิน : LAO AIRLINES
 
รหัสทัวร์:
TOPFIVE07_QV05 - ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ (เริ่มต้น 17900)_Sep-Mar 19
 


ไฮไลท์
เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม
ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
พักผ่อนเมืองขุนเขาและสายน้ำ วังเวียง จุดหมายปลายทางของชาว Backpacker
พร้อมเที่ยวชมเมืองนครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว
โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พัก 4+3 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก      กรุงเทพมหานคร– หลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวางสี – พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
วันที่สอง     ตักบาตรเช้า – ตลาดเช้า – วัดวุชุนราช – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบางวัดเชียงทอง – ล่องเรือน้ำโขง – บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง
วันที่สาม     หลวงพระบาง – วังเวียง – บลูลากูน
วันที่สี่     วังเวียง – ถ้ำจัง – เขื่อนน้ำงึ้ม – เวียงจันทน์ - สุวรรณภูมิ
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ ,
- ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองหลวงพระบาง ,
- ค่าที่พักโรงแรม  รวมทั้งสิ้น 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน,
- ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ ,
- ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ ,
- อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ ,
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย
- ชุดตักบาตรเช้าท่านละ 1 ชุด

อัตรานี้ไม่รวม 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ ตลอดทริปท่านละ 800 บาท