ปันใจไปเนปลาล

ปันใจไปเนปลาล
เริ่มต้น 19,999 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม 2561
กำหนดเดินทาง :  ก.ย. - ธ.ค. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  19,999 บาท
สายการบิน : Lion Air (SL)
 
รหัสทัวร์:
TOPFIVE56_ปันใจไปเนปลาล_Sep-Dec61

 

ไฮไลท์
-สัมผัสเสน่ห์แห่ง กาฐมาณฑุ ภัคตะปูร์และลลิตปูร์ เมืองโบราณที่ได้รับการให้เป็นมรดก กลางหุบเขาหิมาลัย ดินแดนประวัติศาตร์ที่มีสีสันทั้งศิลปวัฒธรรมและธรรมชาติ ...
-ไปนับดาวที่นาการ์ก๊อต ชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมาลัยด้านตะวันออก เป็นที่นิยมในการมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก ในวันอากาศดีจะมองเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์ได้อย่างชัดเจนเลยที่เดียว....
 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(Bangkok) - กาฐมาณฑุ (Kathmandu) -ภัคตะปูร์-เมืองนากาก็อต
วันที่ 2 ยอดเขานากาก๊อต-กาฐมาณฑุ-พระราชวังปาทัน “เมืองลลิตปูร์” – ช้อปปิ้งย่านทาเมล-
วันที่ 3 กาฐมาณฑุ (Kathmandu) –กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ (Kathmandu Durbar Square) -สวะยัมภูนาถ(วัดลิง)
วันที่ 4 กาฐมาณฑุ-กรุงเทพฯ

อัตรา..ค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการโดยสายการบิน เนปาล แอร์ไลน์
ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรา...ค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
ค่าภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี) 
ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ และผู้ช่วย (รวม 40 USD/ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วความประทับใจในบริการ
ค่าทิปบริกรยกกระเป๋าของทุกโรงแรม