มหัศจรรย์...RUSSIA บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

 มหัศจรรย์...RUSSIA บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
เริ่มต้น 55,900 บาท
รหัสสินค้า: พฤษภาคม 2562
รหัสทัวร์ : TOPFIVE04_BT-DME08
กำหนดเดินทาง : มี.ค. - พ.ค. 62
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 55,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways
  
ไฮไลท์
 
เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก
วิหารเซนต์ไอแซค
ป้อมปิเตอร์ และปอล

พระราชวังเคมลิน 
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ•สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
วันที่สอง          ตลาดอิสไมโลโว่ • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • หมู่บ้านโคโลเมนสโควแต่งชุดประจำชาติ • จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้า GUM •
                       มหาวิหารเซนต์บาซิล ชมการแสดงละครสัตว์                
วันที่สาม          สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก• วิหารเซนต์ไอแซค •ป้อมปิเตอร์ และปอล
วันที่สี่              พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤโูหนาว 
วันที่ห้า            Outletoulkovo Village • สถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองมอสโคว์ • สถานีรถไฟใต้ดิน Metro  ช้อปปิ้งถนนอารบัต  
วันที่หก            พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์  • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์ และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ •  มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ •
                        สนามบินโดโมเดโดโว่  
วันที่เจ็ด            สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 


 
วันเดินทางราคา รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
30 มี.ค.62 05 เม.ย.62 TG974/TG975 59,900 59,900 58,900 6,000
08 เม.ย.62 14 เม.ย.62 TG974/TG975 61,900 61,900 60,900 6,000
11 พ.ค.62 17 พ.ค.62 TG974/TG975 56,900 56,900 55,900 6,000
25 พ.ค.62 31 พ.ค.62 TG974/TG975 55,900 55,900 54,900 6,000


อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-มอสโคว-กรุงเทพฯ สายการบินไทย Thai Airway(TG)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท

 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 70 USD/ท่าน