อังกฤษ ช้อปปิ้ง 6วัน 3คืน

อังกฤษ ช้อปปิ้ง 6วัน 3คืน
เริ่มต้น 35,900 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม 2561
กำหนดเดินทาง : ต.ค. - ธ.ค 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 35,900 บาท
สายการบิน : Malaysia Airlines​
 
รหัสทัวร์:TFH36_WHS10_PUK-MH01อังกฤษ ช้อปปิ้ง 6วัน 3คืน_Oct-Dec 61


 
ไฮไลท์
- ลอนดอน
- สโตนเฮนจ์
- บาธ
- เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์
- Bicester Village Outlet

 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)-ลอนดอน
วันที่2 ลอนดอน-สโตนเฮนจ์(สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)-หมู่บ้านลาคอด-เมืองบาธ โรมันบาธ-บริสทอล
วันที่3 ลอนดอน-อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ-ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
วันที่4 ลอนดอน-อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ-ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
วันที่5 ลอนดอน-เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์-Bicester Village Outlet
วันที่6 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgrade ที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
- ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
- ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
- เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
- ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน 30 กิโลกรัม (ไม่เกิน2ชิ้น) ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3.ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4.ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5.ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
7.ค่าวีซ่าประเทศอังกฤษและค่าบริการ ท่านละ  7,900 บาท
8.ค่าวีซ่าด่วน กรณีท่านส่งเอกสารยื่นไม่ทันวีซ่าปกติ ท่านล่ะ 10,000 บาท
9.ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน