ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล - แมนเชสเตอร์ซิตี้ 3-10 ต.ค. 61

ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล - แมนเชสเตอร์ซิตี้ 3-10 ต.ค. 61
เริ่มต้น 125,000 บาท
รหัสสินค้า: ตุลาคม 2561
กำหนดเดินทาง : ต.ค. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 125,000 บาท
สายการบิน : การบินไทย
 
รหัสทัวร์:
TFH36_WHS63_Agent - ทัวร์ดูบอลอังกฤษลิเวอร์พูล vs แมนยู 3-10 ตุลารายละเอียดการเดินทาง
3 ต.ค.61 กรุงเทพมหานคร
4 ต.ค.61 ลอนดอน - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - เมืองบริสตอล
5 ต.ค.61 เมืองไบบิวรี – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด – เมืองแมนเชสเตอร์
6 ต.ค.61  ชมพิพิธภัณฑ์และสนาม - ฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งร้าน MEGA STORE – ชมเมืองแมนเชสเตอร์ - เมืองลิเวอร์พูล - ชมพิพิธภัณฑ์และสนามฟุตบอลแอนฟิลด์
7 ต.ค.61  Liverpool Cathedral – ท่าอัลเบิร์ต – The Beatles Story - ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก คู่ลิเวอร์พูล พบ แมนเชสเตอร์ซิตี้ 
8 ต.ค.61 ช้อปปิ้งบิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท - ลอนดอน
9 ต.ค.61 ขึ้นลอนดอนอาย - เที่ยวชมเมืองลอนดอน - ช้อปปิ้ง ถนนอ๊อกฟอร์ด – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
10 ต.ค.61  กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล (บริเวณ Long Side Lower และการันตี 2 ที่นั่งติดกัน)
- ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
- หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจักร ใช้เวลาดำเนินการ 15 วันทำการ โดยประมาณ ทั้งนี้การอนุมัติวีซ่าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานฑูตเท่านั้น
- ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ ท้องถิ่น
- บริการน้ำดื่ม ทุกวัน วันละ 1 ขวด

 
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าวีซ่าด่วน (กรณีลูกค้าจองทัวร์น้อยกว่ากำหนดวันยื่นวีซ่า)
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ /คน /วัน)