โปรแกรมทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีก Liverpool Double Match 27 ธ.ค. 61 – 4 ม.ค. 62 9 วัน 6 คืน

โปรแกรมทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีก Liverpool Double Match 27 ธ.ค. 61 – 4 ม.ค. 62 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 175,000 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม 2561
 
กำหนดเดินทาง : ธ.ค. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 175,000 บาท
สายการบิน : การบินไทย
 
รหัสทัวร์:TFH36_WHS63_Agent ทัวร์ดูบอลอังกฤษ พรีเมียร์ลีก 9 วัน 6 คืน 27-4 ม.ค. 62 (TG)รายละเอียดการเดินทาง
27 ธ.ค.61 กรุงเทพมหานคร
28 ธ.ค.61 ลอนดอน - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – เมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford) - Christchurch College – ห้องสมุดบอดเลียน
29 ธ.ค.61 เมืองเลสเตอร์ – คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม – เมืองลิเวอร์พูล - สนามแอนฟิลด์ – ชมการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีม ลิเวอร์พูล vs อาร์เซนอล
30 ธ.ค.61 สนามแอนฟิลด์+พิพิธภัณฑ์  - Liverpool Cathedral – ท่าอัลเบิร์ต -  ช๊อปปิ้งLiverpool One
31 ธ.ค.61 เมืองยอร์ค - จิบชา ร้าน Bettys - เมืองแมนเชสเตอร์
1 ม.ค. 62  ชมพิพิธภัณฑ์และสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งร้าน MEGA STORE – สนามกีฬาเอทิฮัด ชมการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีม แมนเชสเตอร์ซิตี้ vs ลิเวอร์พูล
2 ม.ค.62   ช้อปปิ้งบิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท - ลอนดอน
3 ม.ค.62   ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าลอนดอนอาย - ช้อปปิ้ง ถนนอ๊อกฟอร์ด – สนามบินเดินทางกลับกรุงเทพฯ
4 ม.ค.62   กรุงเทพฯ

 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล (บริเวณ Long Side Lower และการันตี 2 ที่นั่งติดกัน)
- ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
- หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจักร ใช้เวลาดำเนินการ 15 วันทำการ โดยประมาณ ทั้งนี้การอนุมัติวีซ่าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานฑูตเท่านั้น
- ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ ท้องถิ่น
- บริการน้ำดื่ม ทุกวัน วันละ 1 ขวด

 
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าวีซ่าด่วน (กรณีลูกค้าจองทัวร์น้อยกว่ากำหนดวันยื่นวีซ่า)
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ /คน /วัน)