ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีก เรือใบสีฟ้า แมนเชสเตอร์ซิตี้ vs ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 8-15 พ.ย. 61

ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีก เรือใบสีฟ้า แมนเชสเตอร์ซิตี้ vs ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 8-15 พ.ย. 61
เริ่มต้น 135,000 บาท
รหัสสินค้า: พฤศจิกายน 2561
กำหนดเดินทาง : พ.ย. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 135,000 บาท
สายการบิน : การบินไทย
 
รหัสทัวร์:
TFH36_WHS63_Agent-ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีค แมนซิตี้ vs แมนยู 8-15 พ.ย. 61



รายละเอียดการเดินทาง

8 พ.ย. 61 กรุงเทพมหานคร
9 พ.ย. 61  ลอนดอน - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - เมืองบริสตอล
10 พ.ย. 61 เมืองไบบิวรี – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด – เมืองแมนเชสเตอร์ – สนามกีฬาอัลติฮัด
11 พ.ย. 61 ชมพิพิธภัณฑ์และสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด -  MEGA STORE-แมสเชสเตอร์ ซิตี้ทัวร์ - ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก คู่ แมนเชสเตอร์ซิตี้ vs แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 
12 พ.ย. 61 บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - เมืองอ๊อกฟอร์ด - ลอนดอน
13 พ.ย. 61 ลอนดอน ซิตี้ทัวร์ - ขึ้นลอนดอนอาย - ช๊อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด
14 พ.ย. 61 พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ช๊อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์ - สนามบิน
15 พ.ย. 61  กรุงเทพฯ

 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล (บริเวณ Long Side Lower และการันตี 2 ที่นั่งติดกัน)
- ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
- หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจักร ใช้เวลาดำเนินการ 15 วันทำการ โดยประมาณ ทั้งนี้การอนุมัติวีซ่าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานฑูตเท่านั้น
- ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ ท้องถิ่น
- บริการน้ำดื่ม ทุกวัน วันละ 1 ขวด

 
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าวีซ่าด่วน (กรณีลูกค้าจองทัวร์น้อยกว่ากำหนดวันยื่นวีซ่า)
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ /คน /วัน)