ทัวร์ดูบอลอังกฤษ แมนยู-ลิเวอร์พูล 20-27 ก.พ. 62

ทัวร์ดูบอลอังกฤษ แมนยู-ลิเวอร์พูล 20-27 ก.พ. 62
เริ่มต้น 155,000 บาท
รหัสสินค้า: กุมภาพันธุ์ 2562
รหัสทัวร์:TFH36_WHS63_Agent-ทัวร์ดูบอลอังกฤษ แมนยู-ลิเวอร์พูล 
กำหนดเดินทาง : ก.พ. 62
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 155,000 บาท
สายการบิน : การบินไทย
 



รายละเอียดการเดินทาง
20 ก.พ. 62 กรุงเทพมหานคร
21 ก.พ. 62  ลอนดอน - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - เมืองบริสตอล
22 ก.พ. 62 เมืองไบบิวรี – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด – เมืองแมนเชสเตอร์
23 ก.พ. 62 เมืองลิเวอร์พูล - ชมพิพิธภัณฑ์และสนามฟุตบอลแอนฟิลด์ - ช้อปปิ้งร้าน MEGA STORE - โบสถ์ลิเวอร์พูล - ท่าอัลเบิร์ต – ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก แมนยู ฯ พบ ลิเวอร์พูล
24 ก.พ. 62 ชมพิพิธภัณฑ์และสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งร้าน MEGA STORE- ชมเมืองแมนเชสเตอร์
25 ก.พ. 62 ช้อปปิ้งบิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท - ลอนดอน
26 ก.พ. 62 ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าลอนดอนอาย - ช้อปปิ้ง ถนนอ๊อกฟอร์ด – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
27 ก.พ. 62  กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล (บริเวณ Long Side Lower และการันตี 2 ที่นั่งติดกัน)
- ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
- หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจักร ใช้เวลาดำเนินการ 15 วันทำการ โดยประมาณ ทั้งนี้การอนุมัติวีซ่าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานฑูตเท่านั้น
- ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ ท้องถิ่น
- บริการน้ำดื่ม ทุกวัน วันละ 1 ขวด

 
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าวีซ่าด่วน (กรณีลูกค้าจองทัวร์น้อยกว่ากำหนดวันยื่นวีซ่า)
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ /คน /วัน)