ENDLESS TURKEY

ENDLESS TURKEY
เริ่มต้น 31,900 บาท
รหัสสินค้า: มิถุนายน 2562
รหัสทัวร์ : TOPFIVE01_GO3SAW-EK002 
กำหนดเดินทาง : เม.ย. - มิ.ย 62
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 31,900 บาท
สายการบิน : Emirates Airlines

 
 
ไฮไลท์
 
 • เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
 • เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)  มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
 • ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)
 • ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)  ที่ยิ่งใหญ่
 • ชมต้นกำเนิดของดอกทิวลิป ในเทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2019 ในเดือนเมษายน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

 
วัน                                                                                 โปรแกรมการเดินทาง
1. กรุงเทพฯ
2. ดูไบ - อังการ่า
3. อังการ่า - คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
4. คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล
5. ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ –
เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี
6. คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล –
ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
7. อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
8. ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ  - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  - แกรนด์บาซาร์
9. พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน
10. กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการนี้รวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
          ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
          ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
           ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
           เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
           เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
           เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
           **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
           [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 1. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (40 USD)
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 USD)