Premium Winter Ski 8 Days by TK

Premium Winter Ski 8 Days by TK
เริ่มต้น 49,900 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม 2561
กำหนดเดินทาง :   ธ.ค. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 49,900  บาท
สายการบิน : เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK
 
รหัสทัวร์:
TFH14_WHS47_Premium Winter Ski 8 Days by TK_DEC18-JAN19

 

ไฮไลท์
สัมผัสหิมะ ณ แหล่งสกียอดนิยน
พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน
พักโรงแรมถ่ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์
วันที่สอง    เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่
วันสาม      เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า
วันที่สี่        เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-ชมความสวยงาม - เมืองคัปปาโดเกียพิพิธภัณฑ์- ระบำหน้าท้อง
วันที่ห้า      เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองไคเซอร์รี่-สกี รีสอร์ท-กรุงอิสตันบูล
วันที่หก      ฮิปโปโดม-สุเหร่าสีฟ้า-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน - พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์ บาซาร์
วันที่เจ็ด     ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-กรุงเทพมหานคร
วันที่แปด     กรุงเทพมหานคร


อัตราค่าบริการนี้รวมถึง

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส  
กรุงเทพฯ-อิสตันบูล/อิสตันบูล-อิซเมียร์ // ไคเซอร์รี่-อิสตันบูล / อิสตันบูล-กรุงเทพฯ
(น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 8  วัน รวมเท่ากับ  24 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%