Turkey Troy 8 Days TK

Turkey Troy 8 Days TK
เริ่มต้น 36,900 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม 2561
กำหนดเดินทาง :   ก.ย. - ธ.ค. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 36,900  บาท
สายการบิน : เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK
 
รหัสทัวร์:
TFH14_WHS47_Turkey Troy 8 Days TK Jul-Decพักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน
พักโรงแรมถ่ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก     สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
วันที่สอง    ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
วันสาม      ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
วันสี่          ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
วันห้า        บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
วันหก        เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
วันเจ็ด        นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
วันที่แปด     กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส  
กรุงเทพฯ-อิสตันบูล/อิสตันบูล-อิซเมียร์ // ไคเซอร์รี่-อิสตันบูล / อิสตันบูล-กรุงเทพฯ
(น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 8  วัน รวมเท่ากับ  24 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%