Say Hi Eurasia and Pamukkale ตุรกี 9 วัน 6 คืน

Say Hi Eurasia and Pamukkale ตุรกี 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 32,900 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม 2561
กำหนดเดินทาง :  ต.ค. - ธ.ค. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :   32,900 บาท
สายการบิน : Qatar Airways
 
รหัสทัวร์:
TOPFIVE01_ADA-QR001_Say Hi Eurasia and Pamukkale ตุรกี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (QR) _OCT-DEC18
 


ไฮไลท์
• เจาะลึกดินแดนสองทวีปเอเชียและยุโรป ประเทศตุรกี
• เยือนคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวา
• ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)
• ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย (Wooden Horse of Troy)
• เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) หรือ กรุงคอนแตนติโนเบิล เมืองหลวงแห่งโรมันในอดีต (Option)
ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
วันที่ 2 กรุงเทพ – โดฮา – อาดานา – คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ชมระบำหน้าท้อง
วันที่ 3 คัปปาโดเกีย - คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
วันที่ 4 คอนย่า – ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย
วันที่ 5 ปามุคคาเล – คูซาดาสี – เอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี
วันที่ 6 คูซาดาสี – เพอร์กามัม – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย
วันที่ 7 ชานัคคาเล - อิสตันบูล – เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – แกรนด์บาซาร์
วันที่ 8 อิสตันบูล – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดม - สนามบิน
วันที่ 9 โดฮา – กรุงเทพ


อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
8.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
9.ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
10.ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้
3.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5.ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (36 USD)
6.ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 27 USD)