Turkey Saver 10 วัน 7 คืน

Turkey Saver 10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น 29,900 บาท
รหัสสินค้า: มีนาคม 2562
กำหนดเดินทาง :  ม.ค. - มี.ค. 62
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  29,900 บาท
สายการบิน : เอมิเรตส์ (EK)

 
รหัสทัวร์:TOPFIVE60_HG14B -Turkey Saver 10 Days (New year )
 


ไฮไลท์
อิสตันบูล สุเหร่าสีน้าเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ อุโมงค์เก็บน้าเยเรบาตัน
คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามุคคาเล่ ทรอย

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง ดูไบ – อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
วันที่สาม อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้าเงิน – อุโมงค์เก็บน้าเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่
วันที่สี่ เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย – อัซเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึ
วันที่ห้า บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่
วันที่หก เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมระบาหน้าท้อง
วันที่เจ็ด เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม – โรงงานเซรามิค – เมืองอังคาร่า
วันที่แปด เมืองอังคาร่า – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่
วันที่เก้า เมืองอิสตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – สนามบิน – ดูไบ
วันที่สิบ ดูไบ – สุวรรณภูมิ


อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 3 ดอลล่าร์สหรัฐ / คน / วัน
คนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ดอลล่าร์สหรัฐ / คน / วัน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่า 100 บาท / วัน / คน