มหัศจรรย์ตุรกี 9 วัน 6 คืน

มหัศจรรย์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 33,900 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม 2561
กำหนดเดินทาง :  พ.ย. - ธ.ค. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  33,900 บาท
สายการบิน : เตอร์กิชแอร์ไลน์
 
รหัสทัวร์:
TOPFIVE04_BT-TUK01_มหัศจรรย์ตุรกี_NOV-DEC18
 


ไฮไลท์
เที่ยวดินแดนสองทวีป บินตรงสู่อิสตันบูล
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ชมปามุคคาเล่
วิหารเซนต์โซเฟีย สุเหร่าสีฟ้า
 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก   กรุงเทพ •ตุรกี • อิสตันบูล
วันที่สอง สนามบินอิสตันบูล• เมืองชานักกาเล • เมืองโบราณทรอย • ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน • เมืองไอวาลิค
วันที่สาม คุชาดาสึ• เมืองโบราณเอฟฟิซุส•บ้านพระแม่มารี •โรงงานผลิตเสื้อหนัง•ปามุคคาเล
วันที่สี่     ปามุคคาเล• ปราสาทปุยฝ้าย • เมืองคอนย่า •พิธภัณฑ์เมฟลานา
วันที่ห้า   เมืองคอนย่า • •สถานนีคารวาน • เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์เกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค • โชว์ระบำหน้าทอง Belly Dance
วันที่หก   นั่งบอลลูนยมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน) •ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ • โรงงานเซรามิค จิวเวอรี่  เมืองอังการา•ทะเลสาบน้ำเค็ม •กรุงอังการา •สุสานอาตาเตริ์ก  
วันที่เจ็ด  กรุงอังการา • นครอิสตันบูล • ฮายาโซฟีอา • พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ช่องแคบบอสพอรัส
วันที่แปด บลูมอสก์• อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ชมพระราชวังทอปกาปึ • ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต
วันที่เก้า  สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ

อัตราค่าบริการรวม
ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบินTukish Airlines(TK)ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป80USD/ท่าน