AMAZING ETHIOPIA (Ert'ale Volcano)12D

 AMAZING ETHIOPIA (Ert'ale Volcano)12D
เริ่มต้น 139,000 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม 2561
กำหนดเดินทาง :  ต.ค - ธ.ค. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  139,000 บาท
สายการบิน : เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ (ET)
 
รหัสทัวร์:
TOPFIVE56_ET_ AMAZING ETHIOPIA (Ert'ale Volcano)12D

 

ไฮไลท์
แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของมนุษยชาติ ที่มีการขุดพบซากมนุษย์โบราณอายุล้านปีที่
เป็นแหล่งรวมมรดกโลกถึง 9 แห่ง
เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำบลูไนล์
เป็นถิ่นกำเนิดกาแฟ..เป็นประเทศที่ส่งออกกาแฟชั้นดีสู่ตลาดโลกคู่ค้สำคัญคือกาแฟสตาร์บัค  
เป็นดินแดนที่เคยแห้งแล้ง กันดาร ยากไร้ แต่ปัจจุบัน พื้นที่กว่าล้านตารางกิโลเมตรอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์ออแกนิคอันหลากหลาย ทั้งยังที่อุดมไปด้วยอารยธรรมอันหลากหลายอยู่รายรอบ...ที่รอผู้คนไปเยี่ยมเยือน
 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่-1 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่-2 แอดดิส อะบาบา - ภูเขาเอนโตโต - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วิหารทรินิตี้ -  ตลาดเมอคาโต
วันที่-3 แอดดิส อะบาบา - บาเฮีย ดาร์ - ทะเลสาบทานา - โบสถ์อัซวามาเรียม - โบสถ์เบทมาเรียม - น้ำตกไนล์สีฟ้า
วันที่-4 บาเฮีย ดาร์ -เมืองกอนด้าร์ - ปราสาทกุซร่า - ปราสาทแห่งเมืองกอนดาร์ - โบสถ์เดบเบอร์ เบอฮานเซอร์ลาสซี่
วันที่-5  เมืองกอนด้าร์ – เมืองอักซุม-วิหารของพระแม่มารีแห่งไซอัน - เสาโอเบลิกส์แห่ง  พระราชวังดันกูร์
วันที่-6 เมืองอักซุม – เมืองเมเคเล่-ภูเขาอัตวา - วัดเยฮา - โบสถ์วูโคร เคอโคส
วันที่-7 เมืองเมเคเล่- เมืองฮาเมเดลล่า
 วันที่-8 เมืองฮาเมเดลล่า-ดารอล (หลุมแห่งดานาคิล) - เมืองฮาเมเดลล่า
วันที่-9 เมืองฮาเมเดลล่า-โดดัม - ภูเขาไฟเอเรอตาเล
วันที่-10  ภูเขาไฟเอเรอตาเล - เมืองเมเคเล่ - ชนเผ่าอะฟาร์ -  เมืองอัคซูม
วันที่-11 อักซูม - เมืองแอสดิส อะบาบา
วันที่-12 แอสดิส อะบาบา - กรุงเทพฯ

ค่าทัวร์รวม :
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-แอดดิส อะบาบา-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พัก 9 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวดลิตร/ท่าน
ค่าพาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเอธิโอเปีย สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75 ปีขึ้นไป)
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ

ค่าทัวร์ไม่รวม :
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋ าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพอใจของท่าน