พระพิฆเนศ เณศจตุรถี 4d 2n

พระพิฆเนศ เณศจตุรถี 4d 2n
เริ่มต้น 34,333 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม 2561
กำหนดเดินทาง :  ต.ค - ธ.ค. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  34,333 บาท
สายการบิน :  Jet Airways (9W)
 
รหัสทัวร์:
TOPFIVE56_9W_พระพิฆเนศ เณศจตุรถี 4d 2n oct-dec18
 


ไฮไลท์
พระพิฆเนศ"เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ"
ไหว้พระพิฆเนศ เมืองปูเน่ เมืองต้นกำเนิดพระพิฆเนศ
 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ - มหานครมุมไบ - ปูเน่ (กราบองค์ทัคฑูเสฐ)
วันสอง  เมืองปูเน่_วัดศรีวิฆเนศวา เมืองโอซาร์ - วัดศรีคีรีจัตมา เมืองเลนยาดรี – วัดศรีมหาคณปติ เมืองรันยันกาวน์_เมืองปูเน่
วันสาม  เมืองปูเน่_วัดศรีจินดามณี เมืองเธอูร์ - วัดศรีวิฆเนศวา เมืองโอซาร์ –วัดศรีคีรีจัตมา เมืองเลนยาดรี_เมืองปูเน่
วันสี่ มุมไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการรวม :
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป – กลับระหว่างประเทศ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันภัยสายการบิน
รถโค้ชปรับอากาศตามรายการระบุ
โรงแรม ที่พัก(พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้าบุฟเฟต์ อาหารตามที่ระบุในรายการตามรายการระบุ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
ค่าน้ำระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ / น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 2 ขวด /ท่าน
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน1,000,000บาทต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกินห้าแสนบาท)แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต( สำหรับอายุ 70 ปีขึ้นไป คุ้มครอง 50%)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย

อัตราค่าบริการไม่รวม :
ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และค่าทำเอกสารของคนต่างด้าวทุกประเภท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)
ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมและกิจกรรมต่างๆตามฤดูกาลฯลฯ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถและพนักงานบริการ 20 USD/ท่านหรือ700 บาท(ตลอดทริปการเดินทาง)