ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 56,900 บาท
รหัสสินค้า: พฤษภาคม 2563
TOPFIVE01_GQ3PBH-B3001
กำหนดการเดินทาง : ธ.ค.62 - พ.ค.63
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 56,900 บาท
สายการบิน:Bhutan Airlines(B3)
 

 
ไฮไลต์
: พาโร ทิมพู วัดชิมิลาคัง โดชูลาพาส พูนาคา วัดทักซัง
 
วัน รายละเอียดโปรแกรม 
วัน รายละเอียดโปรแกรม 
1. กรุงเทพฯ - พาโร - พาโรซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - เมืองทิมพู – ที่ทำการไปรษณีย์
2. ทิมพู - สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม – จุดชมวิวชังเกกัง - โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคา - พูนาคาซอง
3. พูนาคา – โดชูลาพาส - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ – สวนสัตว์แห่งชาติ – ตาชิโชซอง – พาโร
4. พิชิตวัดทักซัง(วัดถ้ำเสือ) – ช้อปปิ้ง
5. พาโร – กรุงเทพฯ


 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ 
เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
10. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศภูฏาน
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าขึ้นม้าวัดทักซัง
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (25 USD ต่อท่านต่อทริป)
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (15 USD ต่อท่านต่อทริป)
 
เงื่อนไขการให้บริการ
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน  หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ การยื่นขอวีซ่าใช้เพียงสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้น
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
**เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง**