อันซีน กาญจนบุรี วันเดย์ทริป

อันซีน กาญจนบุรี วันเดย์ทริป
เริ่มต้น 1,590 บาท
รหัสสินค้า: มีนาคม 2564
TOPFIVE13
กำหนดการเดินทาง : ม..ค - มี.ค.64
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 1,590 บาท
เดินทางโดย : รถตู้ปรับอากาศ VIP
 
 
ไฮไลต์
ต้นจามจุรียักษ์ - วัดถ้ำพุหว้า - เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 - ย่านเมืองเก่าปากแพรก - รักษ์คันนา
 
วัน รายละเอียดโปรแกรม
วัน รายละเอียดโปรแกรม 
06.30 น. นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน้ำดื่ม
08.30 น. กาญจนบุรี - ต้นจามจุรียักษ์ - วัดถ้ำพุหว้า - เมืองมัลลิกา ร.ศ.124
บ่าย ชุมชนถนนปากแพรกหรือชุมชนบ้านเหนือ - รักษ์คันนา - ซื้อของฝาก ณ ร้านของฝากเมืองกาญจน์
18.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ
 
**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง**
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้บัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
2. บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด
3. ค่าอาหารเช้าและน้ำดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
5. ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ     วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
6. ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
2. ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
4. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
5. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
 
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
1. สำหรับการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินทัวร์เต็มจำนวนตามรายการระบุ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ พร้อมขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทาง
2. กรุณาชำระค่าทัวร์อย่างน้อย 20 วันก่อนวันที่นำเที่ยว (หากไม่ชำระตามกำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง) 
 
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ)  ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
2. รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
3. ส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
4. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
5. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
6. การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบัส) ขึ้นอยู่กับลำดับการจองและถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด