ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ เที่ยวเชียงคาน จ.เลย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ  เที่ยวเชียงคาน จ.เลย 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 5,500 บาท
รหัสสินค้า: มกราคม 2564
TOPFIVE63_2TH015
กำหนดการเดินทาง : ก.ย.63 - ม.ค.64
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 5,500 บาท
เดินทางโดย : รถตู้ปรับอากาศ
ไฮไลต์
: พระธาตุศรีสองรัก - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง - ทะเลหมอกภูทอก

วัน รายละเอียดโปรแกรม 
วัน รายละเอียดโปรแกรม 
1. กรุงเทพฯ - อ.หล่มเก่า - อ.ด่านซ้าย - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก
2. อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - เชียงคาน - วัดศรีคุนเมือง - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง - ถนนคนเดินเชียงคาน
3. ทะเลหมอกภูทอก - ตลาดเช้าเชียงคาน - Crystal Box Coffee - วัดป่าห้วยลาด - ไร่กำนัลจุล  - กรุงเทพฯหมายเหตุ : โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
2. ค่าที่พัก 1คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
3. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
2. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกระเป๋า
3. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้