ทัวร์เชียงคาน สกายวอล์คเชียงคาน ภูเรือ จ.เลย - เขาค้อ ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน สกายวอล์คเชียงคาน ภูเรือ จ.เลย - เขาค้อ ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ 4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 5,900 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม 2563
TOPFIVE63_2TH018
กำหนดการเดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 63
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 5,900 บาท
เดินทางโดย : รถตู้ปรับอากาศ
ไฮไลต์
:  อุทยานแห่งชาติภูเรือ - ทะเลหมอกภูทอก - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - พระธาตุศรีสองรัก - แทนรัก ทะเลหมอก

วัน รายละเอียดโปรแกรม 
วัน รายละเอียดโปรแกรม 
1. กรุงเทพฯ - อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย
2. อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - วัดป่าห้วยลาด - เชียงคาน – แก่งคุดคู้ - สกายวอล์คเชียงคาน - วัดศรีคุณเมือง – ถนนคนเดินเชียงคาน
3. ตักบาตรข้าวเหนียว - ทะเลหมอกภูทอก - ด่านซ้าย - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) - พระธาตุศรีสองรัก - [เที่ยง] - วัดเนรมิตวิปัสสนา - เขาค้อ - พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว
4. ภูทับเบิก - ทุ่งกังหันลม - แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - ไร่กำนันจุล - กรุงเทพฯ หมายเหตุ : โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
2. ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ2-3 ท่าน  ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
3. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
2. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้