WHS04_เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: TFH03_WHS04_VN006_VJ_JAN-APR18

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 10,999 บาท
จำนวน:
เวียดนามเหนือ
ฮานอย ซาปา  4 วัน 3 คืน
เริ่มต้นเพียง 10,999 บาท


ชมนาขั้นบันได ซาปาอินโดจีน
ช้อปปิ้งตลาดซาปา

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ– กรุงฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่ 2  ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา 
วันที่ 3  ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย
วันที่ 4  ฮานอย –กรุงเทพฯ