BEAUTY HANOI SAPA 4วัน 3คืน

BEAUTY HANOI SAPA 4วัน 3คืน
เริ่มต้น 8,999 บาท
รหัสสินค้า: สิงหาคม 2562
รหัสทัวร์ : TOPFIVE02_BZHAN16 BEAUTY HANOI SAPA
กำหนดการเดินทาง : ก.พ. - ส.ค. 62
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 8,999 บาท
สายการบิน : Vietjet Air (VZ)


ไฮไลท์

ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร – หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต
วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก ..ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา
วันที่สอง เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร – หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต
วันที่สาม เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ ...เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 7,999
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999
07 – 10 มีนาคม 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 7,999
14 – 17 มีนาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999
21 – 24 มีนาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999
28 – 31 มีนาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999
04 – 07 เมษายน 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999
12 – 15 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 11,999
13 – 16 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 11,999
14 – 17 เมษายน 2562 15,999 15,999 15,999 4,000 11,999
25 – 28 เมษายน 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 7,999
09 – 12 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 7,999
16 – 19 พฤษภาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999
22 – 25 สิงหาคม 2562
*พีเรียดนี้ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้*
8,999 8,999 8,999 3,500 6,999

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%