เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
เริ่มต้น 12,900 บาท
รหัสสินค้า: มิถุนายน 2562
รหัสทัวร์ : TOPFIVE04_BT-LAOS02_FD
กำหนดการเดินทาง : พ.ค.-มิ.ย. 2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 12,900 บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
ไฮไลท์
 • ที่พัก 4 ดาว
 • นมัสการ พระบาง,วัดเชียงทอง
 • ขอพรพระธาตุหลวง
 • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่1 : กรุงเทพฯ– เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี
วันที่2 : วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน   
   
วันที่3 : ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช - กรุงเทพฯ
 
อัตราค่าบริการและกำหนดการท่องเที่ยว
 
ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน FD
    เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
  30 มี.ค.62 01 เม.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000
  06 เม.ย.62 08 เม.ย.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000
  14 เม.ย.62 16 เม.ย.62 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000
  27 เม.ย.62 29 เม.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000
  04 พ.ค.62 06 พ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000
  11 พ.ค.62 13 พ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000
  18 พ.ค.62 20 พ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000
  25 พ.ค.62 27 พ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000
  01 มิ.ย.62 03 มิ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000
  15 มิ.ย.62 17 มิ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถตู้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
     ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป)