HAPPY KOREA CHECK IN @SEOUL

HAPPY KOREA CHECK IN @SEOUL
เริ่มต้น 13,987 บาท
รหัสสินค้า: มิถุนายน 2562
รหัสทัวร์: TOPFIVE08_HKS-XJ52-A03
กำหนดการเดินทาง: พ.ค.-มิ.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น: 13,987 บาท
สายการบิน: AIR ASIA X (XJ)
ไฮไลท์
 • ถนนเทพนิยาย
 • ย่านไชน่าทาวน์
 • พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง
 • สะพานกระจก
 • พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • ศูนย์โสม
 • ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ
 • พระราชวังถ๊อกซู
 • วัดโชเกซา
 • ย่านฮงแด
 • ทริคอายและไอซ์มิวเซียม (ไม่รวมค่าเข้า)
 • ศูนย์เครื่องสำอาง
 • ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
 • ศูนย์พลอยแอมเมทิส
 • N TOWER 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่1 สนามบินดอนเมือง ( - / - / - )
วันที่2 สนามบินอินชอน – ถนนเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – สะพานกระจก – พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – โซล ( - / L / D )
วันที่3 ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - วัดโชเกซา - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – ทริคอายและไอซ์มิวเซียม (ไม่รวมค่าเข้า) ( B / L / D )
วันที่4 ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER – เมียงดง – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน ( B / L / D )
วันที่5 สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ ( - / - / - )


กำหนดการเดินทางและอัตราค่าบริการ
เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว จอยแลนด์ หมายเหตุ
วันที่ 01-05 พฤษภาคม 2562 15,987 15,987 5,000 7,987  
วันที่ 03-07 พฤษภาคม 2562 15,987 15,987 5,000 7,987  
วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2562 14,987 14,987 5,000 6,987  
วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2562 14,987 14,987 5,000 6,987  
วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2562 14,987 14,987 5,000 6,987  
วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2562 14,987 14,987 5,000 6,987  
วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 14,987 14,987 5,000 6,987  
วันที่ 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 2562 15,987 15,987 5,000 7,987  
INFANT (เด็กเล็กอายุ ไม่เกิน 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 
 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน***

 
*โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า*
 
หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลีใต้
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลีใต้ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี 
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีใต้เรียกเก็บ 
ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน 
ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน *
การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
แต่จะทำการ Request ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร
และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน
ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินดอนเมืองเท่านั้น
กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และจะทำการสำรองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นๆ
เพื่อใช้เดินทางมาและกลับจากสนามบินดอนเมืองนั้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท
ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป Final 100% ก่อนที่จะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นๆ
 
ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ 
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.
 • หัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
ราคาทัวร์ไม่รวม
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
3.
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.)
4.
ค่าทำวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย)
5.
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
6.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ 
 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อยจำนวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์
กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท  หรือท่านละ 10,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์)
 •