HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER UPDATE

HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER UPDATE
เริ่มต้น 12,987 บาท
รหัสสินค้า: กรกฎาคม 2562
รหัสทัวร์: TOPFIVE08_HKS-ZE53-SC03
กำหนดการเดินทาง: พ.ค.-ก.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น: 12,987 บาท
สายการบิน: EASTARJET
ไฮไลท์
  • อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
  • ซอรัคซาน
  • ศูนย์โสมเกาหลี
  • ซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล)
  • พระราชวังเคียงบ็อค 
  • ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี
  • เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ)
  • ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีทำคีมบับ
  • ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( - / - / - )
วันที่สอง สนามบินอินชอน – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - ไม่รวมกระเช้าไฟฟ้า ( - / L / D )
วันที่สาม ซอรัคซาน - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี – ซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล) – ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี – ย่านฮงแด ( B / L / D )
วันที่สี่ เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) – กรุงโซล – ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน - เมียงดง ( B / L / อิสระ )
วันที่ห้า น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีทำคีมบับ - ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท –ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน ( B / L / อิสระ)


กำหนดการเดินทางและอัตราค่าบริการ
 
เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว จอยแลนด์ หมายเหตุ
วันที่ 06-10 พฤษภาคม 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  
วันที่ 08-12 พฤษภาคม 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  
วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  
วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  
วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  
วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  
วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  
วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 5,000 5,999  
วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 5,000 5,999  
วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  
วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  
วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  
วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  
วันที่ 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  
วันที่ 31 พ.ค.-04 มิ.ย. 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  
วันที่ 01-05 มิถุนายน 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  
วันที่ 03-07 มิถุนายน 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  
วันที่ 05-09 มิถุนายน 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  
วันที่ 07-11 มิถุนายน 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  
วันที่ 08-12 มิถุนายน 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  
วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  
วันที่ 12-16 มิถุนายน 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  
วันที่ 14-18 มิถุนายน 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  
วันที่ 15-19 มิถุนายน 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  
วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  
วันที่ 19-23 มิถุนายน 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  
วันที่ 21-25 มิถุนายน 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  
วันที่ 22-26 มิถุนายน 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  
วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  
วันที่ 26-30 มิถุนายน 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  
วันที่ 28 มิ.ย.-02 ก.ค. 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  
วันที่ 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  
INFANT (เด็กเล็กอายุ ไม่เกิน 2 ปี) ราคา 6,000 บาท
ราคาที่ระบุข้างต้น สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น
หากผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางประเทศอื่นๆ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ ก่อนทำการจอง


 


***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***

                                            ***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน***


ราคาทัวร์รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.
หัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตามรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

 

ราคาทัวร์ไม่รวม

 

​ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.)
ค่าทำวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย)
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ