มหัศจรรย์ Hongkong Disneyland

มหัศจรรย์ Hongkong Disneyland
เริ่มต้น 15,900 บาท
รหัสสินค้า: สิงหาคม 2562
รหัสทัวร์: Topfive04_BT-HKG003_RJ
กำหนดการเดินทาง: เม.ย.- ส.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น: 15,900 บาท
สายการบิน: Royal Jordan Airways (RJ)
ไฮไลท์
 • ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน
 • นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง
 • เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
 • ตะลุยย้อนวัยที่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน
 • ชอปปิงจุใจ Mongkok Ladies Market และถนนนาธานย่าน จิมซาจุ่ย
 • พักหรู 4 ดาว แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+พัด+ถุงผ้า+คู่มือฮ่องกง)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่1  กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market
วันที่2  วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
วันที่3  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพฯ 


กำหนดการเดินทางและอัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคา มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน บินรอยัลจอร์แดน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป เวลาบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
09 พ.ค.62 11 พ.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.35 15,900 15,900 14,900 5,500
16 พ.ค.62 18 พ.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.35 15,900 15,900 14,900 5,500
13 มิ.ย.62 15 มิ.ย.62 15+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 15,900 15,900 14,900 5,500
11 ก.ค.62 13 ก.ค.62 15+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 16,900 16,900 15,900 5,500
25 ก.ค.62 27 ก.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 16,900 16,900 15,900 5,500
01 ส.ค.62 03 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 16,900 16,900 15,900 5,500
08 ส.ค.62 10 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 16,900 16,900 15,900 5,500
11 ส.ค.62 13 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 16,900 16,900 15,900 5,500
15 ส.ค.62 17 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 16,900 16,900 15,900 5,500
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าแรงไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตรา 250 HKD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน  **เริ่ม ตั้งแต่ 1 พ.ค. 62 เป็นต้นไป** (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียด)
การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านชาร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อซื้อหรือไม่ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดใดทั้งสิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ในกรณีไม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท