ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลสโก ส้มวาเลนเซีย]

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลสโก ส้มวาเลนเซีย]
เริ่มต้น 17,999 บาท
รหัสสินค้า: ตุลาคม 2562
รหัสทัวร์: Topfive02_ZHKG05
กำหนดการเดินทาง: พ.ค.-ต.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น: 17,999 บาท
สายการบิน: HONG KONG AIRLINES 
ไฮไลท์
 • แถมฟรี !! SIM TRAVEL
 • อิสระที่ดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน รวมค่าเข้าและเครื่องเล่นทุกชนิด
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา 
 • สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ณ วัดโปหลิน 
 • หมุนกังหันขอพร วัดแชกงหมิว 
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล 
 • หาดรีพัลส์เบย์ 
 • นั่งรถรางพีคแทรม สู่ยอดเขาวิคตรอเรียพีค 
 • อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย 
 • ถนนนาธาน 
 • City Gate Outlets

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่1  สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่2  กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - CiTY GATE OUTLET - A Symphony of Lights
วันที่3  ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
วันที่4  นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ – วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทางและอัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
ราคาจอยแลนด์
ไม่ใช้ตั๋ว
พักเดี่ยวเพิ่ม
03 – 06 พฤษภาคม 2562 ขาไป    HX780
(03.35-08.05)
ขากลับ HX767
(02.00-04.10)
Sold out Sold out Sold out Sold out
04 – 07 พฤษภาคม 2562 ขาไป    HX780
(03.35-08.05)
ขากลับ HX761
(23.50-02.20)
Sold out Sold out Sold out Sold out
10 – 13 พฤษภาคม 2562 ขาไป    HX780
(03.35-08.05)
ขากลับ HX767
(02.00-04.10)
18,999 17,999 13,999 5,500
24 – 27 พฤษภาคม 2562 ขาไป    HX780
(03.35-08.05)
ขากลับ HX767
(02.00-04.10)
18,999 17,999 13,999 5,500
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 ขาไป    HX780
(03.35-08.05)
ขากลับ HX767
(02.00-04.10)
18,999 17,999 13,999 5,500
14 – 17 มิถุนายน 2562 ขาไป    HX780
(03.35-08.05)
ขากลับ HX767
(02.00-04.10)
17,999 18,999 12,999 5,500
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 ขาไป    HX780
(03.35-08.05)
ขากลับ HX767
(02.00-04.10)
17,999 18,999 12,999 5,500
05 – 08 กรกฎาคม 2562 ขาไป    HX780
(03.35-08.05)
ขากลับ HX767
(02.00-04.10)
18,999 17,999 13,999 5,500
12 – 15 กรกฎาคม 2562 ขาไป    HX780
(03.35-08.05)
ขากลับ HX767
(02.00-04.10)
18,999 17,999 13,999 5,500
13 – 16 กรกฎาคม 2562 ขาไป    HX780
(03.35-08.05)
ขากลับ HX761
(23.50-02.20)
18,999 17,999 13,999 5,500
25 – 28 กรกฎาคม 2562 ขาไป    HX780
(03.35-08.05)
ขากลับ HX779
(20.45-22.50)
18,999 17,999 13,999 5,500
02 – 05 สิงหาคม 2562 ขาไป    HX780
(03.35-08.05)
ขากลับ HX767
(02.00-04.10)
19,999 18,999 14,999 5,500
16 – 19 สิงหาคม 2562 ขาไป    HX780
(03.35-08.05)
ขากลับ HX767
(02.00-04.10)
19,999 18,999 14,999 5,500
23 – 26 สิงหาคม 2562 ขาไป    HX780
(03.35-08.05)
ขากลับ HX767
(02.00-04.10)
19,999 18,999 14,999 5,500
06 – 09 กันยายน 2562 ขาไป    HX780
(03.35-08.05)
ขากลับ HX767
(02.00-04.10)
19,999 18,999 14,999 5,500
20 – 23 กันยายน 2562 ขาไป    HX780
(03.35-08.05)
ขากลับ HX767
(02.00-04.10)
19,999 18,999 14,999 5,500
27 – 30 กันยายน 2562 ขาไป    HX780
(03.35-08.05)
ขากลับ HX767
(02.00-04.10)
19,999 18,999 14,999 5,500
10 – 13 ตุลาคม 2562 ขาไป    HX762
(03.20-06.55)
ขากลับ HX761
(23.50-02.20)
21,999 20,999 16,999 5,500
18 – 21 ตุลาคม 2562 ขาไป    HX780
(03.35-08.05)
ขากลับ HX767
(02.00-04.10)
21,999 20,999 16,999 5,500
23 – 26 ตุลาคม 2562 ขาไป    HX780
(03.35-08.05)
ขากลับ HX761
(22.45-00.45)
19,999 18,999 14,999 5,500
25 – 28 ตุลาคม 2562 ขาไป    HX780
(03.35-08.05)
ขากลับ HX767
(02.00-04.10)
19,999 18,999 14,999 5,500
 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 200 เหรียญ /ทริป/ท่าน
 
หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ต้องการเข้าดิสนีย์แลนด์ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ท่านละ 2,000 บาท
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท **
 
•ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และร้านจิวเวอร์รี่ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกแห่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ร้าน
•โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
•หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.    
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
1.นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง 
2.นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3.การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท