มหัศจรรย์ ดูไบ 5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์ ดูไบ 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 29,900 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม 2561
กำหนดเดินทาง ส.ค. - ธ.ค 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่  29,900 บาท
สายการบิน : เอมิเรตส์
 
รหัสทัวร์:TFH18_WHS04_BT-UAE01_มหัศจรรย์ ดูไบ_SEP-DEC18ไฮไลท์  
- ชมแกนด์มอส ฟรี!!
- ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา ตึกที่สูงที่สุดในโลก
- ชม
ที่แห่งใหม่ล่าสุด ดูไบเฟรม 
- นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย
 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์                          

วันแรก        :   กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติดูไบ
วันที่สอง      : ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ - อาบูดาบี - ถ่ายรูปกับรถ Ferrari - Grand Mosque - Heritage Village - เอทิฮัดทาวเวอร์
วันที่สาม     :    พระราชวังชีค - สุเหร่าจูไมร่าห์ - ชายหาดจูเมราห์ - บุรจญ์อัลอาหรับ - ขึ้นรถไฟ Monorail- หมู่เกาะต้นปาล์ม - โรงแรมแอตแลนทิส - นั่งรถลิมูซีนชมเมือง - ทะเลทรายอาหรับ - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่สี่        : พิพิธภัณฑ์ดูไบ - นั่งเรือ Abra ข้ามฟาก  - ตลาดเครื่องเทศ  - ตลาดทอง - ดูไบเฟรม - เอมิเรตส์มอลล์ - สนามบินดูไบ
วันที่ห้า       : กรุงเทพ


 
อัตราค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดูไบ-กรุงเทพฯ สายการบิน Emirate Airline(EK)ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
- ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
- ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศดูไบ
- ค่าโรงแรมตลอดการเดินทางระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 -3ท่าน)(กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป40 USD/ท่าน