มหัศจรรย์ ริเวียร่า ตุรกี 10 วัน 7 คืน

มหัศจรรย์ ริเวียร่า ตุรกี 10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น 39,900 บาท
รหัสสินค้า: ตุลาคม 2561
กำหนดเดินทาง ต.ค. 61  
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่  39,900 บาท
สายการบิน : กาต้าร์แอร์ไลน์
 
รหัสทัวร์:TFH14_WHS04_BT-TUK03_QR_มหัศจรรย์ ริเวียร่า ตุรกี_OCT18ไฮไลท์
- ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน "ริเวียร่าแห่งตุรกี"
- ชมดินแดน 2 ทวีป ปามุคคาเล่ 
- นั่งบอลลูน ชมเมืองคุปปาโดเกีย
- ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก            :   กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง         :   สนามบินฮาหมัด - สนามบินอิสตันบูล -  เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ช่องแคบบอสพอรัส
วันที่สาม         :   บลูมอสก์ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ฮิปโปโดรม  - ฮายาโซฟีอา - ชมพระราชวังทอปกาปึ - ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต
วันที่สี่             :   อิสตันบูล -  เมืองชานักกาเล - เมืองโบราณทรอย - แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน
วันที่ห้า           :   คุชาดาสึ -  เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี -  โรงงานผลิตเสื้อหนัง-  ปามุคคาเล
วันที่หก           :   ปามุคคาเล -  ปราสาทปุยฝ้าย  - เมืองอันตัลยา
วันที่เจ็ด          :   หอคอยฮิเดอร์ริค - ย่านเมืองเก่า - ประตูชัยเฮเดรียน - ล่องเรืออ่าวอันตัลยา - เมืองคัปปาโดเกีย
วันที่แปด         :   ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดินไคมัคลึ - ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ -   ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ - เมืองอาการ่า
วันที่เก้า          :   เมืองคัปปาโดเกีย -  เมืองอังการา - สุสานอาตาเติร์ก -  ท่าอากาศยานนานาชาติเอเซนโบก้า
วันที่สิบ           :   กรุงเทพ 
อัตราค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-โดฮา-อิสตันบูล-โดฮา-กรุงเทพฯ สายการบินQatarAirway(QR)
- ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
- ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 90USD/ท่าน