มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก EK 8 วัน

มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก EK 8 วัน
เริ่มต้น 57,900 บาท
รหัสสินค้า: พฤศจิกายน 2561
กำหนดเดินทาง : พ.ย. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  57,900 บาท
สายการบิน : เอมิเรตส์
 
รหัสทัวร์:TFH07_WHS04_BT-RUS03_EK_มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก_NOV18


 
ไฮไลท์
- วิหารเซนต์บาซิล จัตรัสแดง พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
- นั้งรถไฟฟ้าความเร็วสูง
- พิเศษ ชมโชว์ ละครสัตว์

 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก       :   สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง     :   สนามบินสุวรรณภูมิ •สนามบินนานาชาติดูไบ•สนามบินโดโมเดโดโว•เทือกเขาสแปร์โรว์ฮิล•มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวีย
วันที่สาม     :   ตลาดอิสไมโลโว่ •สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์•ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา
วันที่สี่         :   พระราชวังเคลมลิน•โบถส์อัสสัมชัญ•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ • จัตุรัสแดง•มหาวิหารเซนต์บาซิล•ถนนอาร์บัตสตรีท •การแสดงละครสัตว์
วันที่ห้า       :   สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก•พระราชวังฤดูหนาว•พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ •โบสถ์หยดเลือ
วันที่หก       :   วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปิเตอร์และปอล •พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ•รับประทานอาหารเย็น ณ พระราชวังนิโคลัส พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านของชาวรัสเซีย
วันที่แจ็ด     :   พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์•ชอปปิ้งที่เอาท์เลต วิลเลจ •สนามบินพัลโคโวเซนต์ปิเตอร์เบิร์ค
วันที่แปด     :   สนามบินนานาชาติดูไบ•สนามบินสุวรรณภูมิ


 
อัตราค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดูไบ-มอสโคว-เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก-ดูไบ-กรุงเทพฯ สายการบิน(EK)
- ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
- ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท

 
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50USD/ท่าน
- ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกสถานที่