เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X) KOREA พารัก ไปพักร้อน ซูวอน - โซล

เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X) KOREA พารัก ไปพักร้อน ซูวอน - โซล
เริ่มต้น 13,900 บาท
รหัสสินค้า: กันยายน 2561
กำหนดเดินทาง ส.ค.-ก.ย. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ 13,900 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย


รหัสทัวร์: TFH02_WHS02_ICN19_KOREA HELLO SUMMER 5D3N_JUL - SEP

เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X)
KOREA พารัก ไปพักร้อน ซูวอน - โซล


กำหนดการเดินทาง
วันแรก        กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันที่สอง       เกาหลีใต้ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุก EVERLAND
วันที่สาม      หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก – สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER
วันที่สี่          น้ำมันสน – สมุนไพรฮอตเกนามู – ถนนฮงแด – คาเฟ่ ONE PIECE CAFÉ - พลอยอะเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
วันที่ห้า        ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 40,000 วอน /ทริป/ท่าน
หรือท่านละ 1,400 บาท/ทริป/ท่าน**


อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง
รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว