HOKKAIDO-SNOW DRIFT ICE เรือตัดน้ำแข็ง 6วัน 4คืน TG

HOKKAIDO-SNOW DRIFT ICE เรือตัดน้ำแข็ง 6วัน 4คืน TG
เริ่มต้น 42,999 บาท
รหัสสินค้า: มีนาคม 2562
กำหนดเดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 62
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 42,999 บาท
สายการบิน : การบินไทย

 
รหัสทัวร์:TFH01_WHS10_JJP36 HOKKAIDO-SNOW DRIFT ICE เรือตัดน้ำแข็ง 6วัน 4คืน TG


 
ไฮไลท์
- หมู่บ้านราเมง
- สวนสัตว์อะซาฮิยามะโซอุนเคียว

 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ่) TG670 23.45-08.30+1
วันที่ 2 ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อะซาฮิยามะโซอุนเคียว (Onsen)
วันที่ 3 น้ำตกริวเซ-กิงกะ-มอนเบ็ทสึ-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง “Garinko II” อะซาฮิกาวะ-อิออน มอลล์
วันที่ 4 ลานสกีชิกิไซ-เมืองท่าโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เมืองซัปโปโร
วันที่ 5 ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก-มิตซุยเอ้าท์เลท-ทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ
วันที่ 6 ซัปโปโร (ชิโทเซ่)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) TG671 10.30-15.30


อัตราค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร) รวมทั้งค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ และค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ
- ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
- โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน เท่านั้น !!) เนื่องจากโรงแรมอยู่ในตัวเมือง ติดแหล่งช้อปปิ้ง ห้องจะมีขนาดเล็ก จึงไม่สามารถเสริมเตียงได้
 **ในกรณีที่ท่านมีผู้เดินทาง 3 ท่าน และจองห้องพักแบบ TRIPLE ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป หรืออาจมีการจัดห้องพักให้พักร่วมกับคณะผู้เดินทาง กรณีต้องการพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 10,900 บาท **
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (กรณีเสียชีวิต) วงเงิน 500,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล) ** ไม่รวมประกันสุขภาพ **

 
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก เป็นต้น
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
- ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบิน สำหรับผู้ที่ไปและ/หรือกลับ ไม่พร้อมพร้อมคณะ (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
- ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมีน้ำหนักเกินกว่าที่ทางสายการบินกำหนด หรือมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน
 -ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 -ค่าธรรมเนียมทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)