อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล_SG

อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล_SG
เริ่มต้น 26,900 บาท
รหัสสินค้า: ตุลาคม 261
กำหนดเดินทาง : ก.ค. - ต.ค 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 26,900 บาท
สายการบิน : สไปรท์  เจ็ท ( Spice Jet) 

 
รหัสทัวร์:
TFH34_WHS01_G2LEH-SG001--2_อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล_SG_Jul_Oct 61


 
ไฮไลท์
• ชม “ทัชมาฮาล” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
• ชม ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก
• ชม นูบร้าวัลเลย์ หุบเขาแห่งดอกไม้ ซึ่งมีทิวทัศน์พาโนราม่าที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม
• ชม วัดดิสกิต วัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของนูบร้าวัลเลย์ อยู่บนเนินเขาเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม
• ชม วัดทิกเซย์ ทิเบตน้อยแห่งอินเดีย
 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เดลลี
วันที่ 2  เดลลี  - อักรา – ทัชมาฮาล – อักราฟอร์ต – เดลลี
วันที่ 3  เดลลี – เลห์ (บินภายใน) – เจดีย์แห่งสันติภาพ – Hall of fame – Leh Market
วันที่ 4  เลห์– พระราชวังเลห์ - ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La pass – นูบร้าวัลเลย์– ขี่อูฐ
วันที่ 5  นูบร้าวัลเลย์ – วัดดิสกิต – วัดทิกเซ่ - เลห์ 
วันที่ 6  เลห์ – ทะเลสาบแปงกอง – เลห์
วันที่ 7  เลห์ – เดลลี – India gate – วัดอักชารดาห์ม – กรุงเทพฯ
วันที่ 8  กรุงเทพฯ 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2.ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

7. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
2.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 15 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
4.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-Visa ท่านละ 3,000 บาท
6.ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.ค่าทิปค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน