KOREA SUMMER หนีร้อนไปหารัก [LJ ]

KOREA SUMMER หนีร้อนไปหารัก [LJ ]
เริ่มต้น 13,900 บาท
รหัสสินค้า: ตุลาคม 2561
กำหนดเดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 13,900 บาท
สายการบิน : จินแอร์
 
รหัสทัวร์:
TFH02_WHS40_KOREA SUMMER หนีร้อนไปหารัก [LJ ]SEP-OCT 18ไฮไลท์การเดินทาง
- หมู่บ้านเทพนิยาย
- วันเมาส์ สโนว์พาร์ค
- ช้อปปิ้ง 3 ตลาด เมียงดง ทงแดมุน ฮงแด

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก       กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง     อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN–ONE MOUNT SNOW PARK
วันที่สาม    COSMETIC SHOP – ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ - ทงแดมุน
วันที่สี่        ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี– คลองชองเกชอน – โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง
วันที่ห้า      ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ  3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 


ราคาทัวร์นี้รวม
•ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ปน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
•ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
•โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน
•บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
•ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
•ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
•ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ  40,000 วอนหรือ 1,400 บาท ต่อท่านตลอดทริป ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %  
•ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม  /  ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ