พม่ายิ้มหวาน ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน สิเรียม 2 วัน 1 คืน

พม่ายิ้มหวาน ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน สิเรียม 2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 6,797 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม 2561
กำหนดเดินทาง : ก.ค. - ธ.ค. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 6,797 บาท
สายการบิน : Myanmar National Airlines (UB)
 
รหัสทัวร์:
TFH05_WHS67_UB พม่ายิ้มหวาน ไหว้พระ ย่างกุ้ง 2 วัน ก.ค-ธ.ค 61ไฮไลท์การเดินทาง
พม่ายิ้มหวาน
ย่างกุ้ง หงสา
อินแขวน สิเรียม
เทพทันใจรับทรัพย์เสริมโชค

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก   กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์มหาวิชยะ  - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สอง เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – วัดงาทัตจี –วัดบารมี –เจดีย์กาบาเอ – สนามบิน – กรุงเทพ

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ้ป ) กรุงเทพ – ย่างกุ้ง
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ  
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ 2 คืน
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก. 
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
- รวมค่ารถขึ้นอินทร์แขวน
- ค่ารถบัสนำเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง                  
- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าวีซ่าพม่า กรณีชาวต่างชาติ ค่า VISA 2,500 บาท (พาสปอร์ตไทยได้รับการยกเว้นวีซ่า)
- ค่าทิปสินน้ำใจ คนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,500 บาท * เก็บพร้อมค่าทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจฃองลูกค้า)