HAPPY COMBODIA Siem Reap So Good

HAPPY COMBODIA Siem Reap So Good
เริ่มต้น 5,999 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม 2561
กำหนดเดินทาง :  ก.ย. - ธ.ค. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 5,999 บาท
เดินทางโดย : รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น
 
รหัสทัวร์:
TFH11_WHS08_HCA-XX32-A04 HAPPY COMBODIA Siem Reap So Good_Sep-Dec 18
 


ไฮไลท์

-นครวัด
-ปราสาทตาพรหม
-ปราสาทนันทายสรี

 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก กรุงเทพ – ปอยเปต – เสียมเรียบ – โตนเลสาบ – องค์เจ็ค องค์จอม
วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี-นครวัด-นครธม (ปราสาทบายน )-ปราสาทตาพรม–พนมบาเค็ง–ชมโชว์ระบำอัปสร  
วันที่สาม วัดใหม่ (“Killing Field”) – ช้อปปิ้ง ตลาดปซาจ๊ะ – โรงเกลือ - ปอยเปต – กรุงเทพฯราคาทัวร์รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ / รถบัสปรับอากาศท้องถิ่น  
2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ     
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   
4.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ       
5.ค่าผ่านด่าน V.I.P ชายแดนไทย – กัมพูชา (ปอยเปต) 
6.ค่ามัคคุเทศก์ในการนำเที่ยวและบริการ   
7.ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)       
8.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)    
9.ค่าเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง    
        
ราคาทัวร์ไม่รวม 
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)     
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม   
3.ค่าวีซ่า 1,700 บาท (กรณีผู้เดินทางไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย)   
4.ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์)  
5.กรณีเป็นช่วงเทศกาล ทางเราจะเก็บ Passport เล่มจริงถ้าลูกค้าไม่สะดวกส่งเป็นEMS มาทางเราคิดค่าบริการไปรับหนังสือ 
   เดินทาง เล่มละ 200 บาท / เล่ม