พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 10,999 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม 2561
กำหนดเดินทาง :  ต.ค. - ธ.ค. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 10,999 บาท
สายการบิน : Myanmar national Airlines (UB)
 
รหัสทัวร์:
TFH05_WHS11_RGN244 - อิ่มบุญ สุขใจ UB_Oct-Dec 18
 


ไฮไลท์
-ย่างกุ้ง
-หงสาวดี
-พระธาตุอินทร์แขวน

 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง -          หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง
วันที่สาม เมืองย่างกุ้ง – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต -  พระหินอ่อนอัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ    
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. 
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
- ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ   
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 800 บาท/ทริป/ต่อท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%