WHS10_HOKKAIDO โอ๊ะโอ..ราสเบอร์รี่ 5D3N

รหัสสินค้า: TFH01_WHS10_HOKKAIDO โอ๊ะโอ..ราสเบอร์รี่ 5D3N

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 22,900 บาท
จำนวน:

HOKKAIDO โอ๊ะโอ..ราสเบอร์รี่ 5D3N
​หมู่บ้านราแมง แวะดูน้องเพนกวิ้น เมืองท่าโอตารุและชมความงามคลองโอตารุ
ช้อปปิ้งถนนเฮวะ เล่นสกี สัมผัสหิมะ สัมผัสความงามพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและ
เครื่องแก้ว   เมืองซัปโปโร

ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1   กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
วันที่ 2   ชิโทเซ่ – อะซาฮิกาวะ – หมู่บ้านราเมง สวนสัตว์อะซาฮิยามะ – ช้อปปิ้งถนนเฮวะ – อิออน มอลล์
วันที่ 3   ลานสกีชิกิไซ – เมืองท่าโอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว – เมืองซัปโปโร
วันที่ 4   อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
วันที่ 5   ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)